Ringe i Vandet (RiV) er et kompetence-udviklingsprojekt, der har til formål at understøtte folkeskolens formålsparagraf om fortrolighed med kultur, alsidig udvikling, udvikling af erkendelse og fantasi, inddragelse og medbestemmelse.

Målet er at skabe sammenhæng mellem læringsmålstyret undervisning og kunst- og kulturaktiviteter. RiV tilbyder at udfolde den åbne skoles potentiale med den enkelte skoles elever og lærere/pædagoger som centrale aktører.

RiV tilbyder fem tiltag:

– uddannelse af kulturfagsvejledere (KFV) på diplomniveau ved UCN. En KFV er en lærer eller pædagog tilknyttet skolens pædagogiske læringscenter (PLC). KFV bliver katalysator ifht. at kvalificere og udvikle de professionelle læringsfællesskaber omkring kunstneriske oplevelser, kulturformidling og æstetiske læreprocesser.

– en partnerskabsordning (PO) der understøtter skolernes konkrete læringsmålstyrede anvendelse af kunst og kultur i den åbne skole. Partnerskabsordninger etableres sammen med FOKUS kompetencecentre og lokale kulturformidlere.

– konceptet KulturCrew (KC) etablerer metoder for praktisk inddragelse af elever i konkrete kunst- og kultur- og åben skoleaktiviteter, arbejde i dagligdagen med elevens trivsel og motivation.

– udvikling af praksis for forankring og kvalificering af den åbne skole i skolernes PLC. Et samspil mellem KFV-uddannelsen, PO og KC. Udvikling og integrering i alle lærere og pædagogers dagligdag gribes an som aktionslæring. Indgår som praksisdel i KFV-uddannelsen.

– videndeling i netværk og dokumentering af effekter mellem alle parter såvel lokalt i den enkelte kommunes strategier som nationalt.