PROJEKTS PARTNERE
Kulturprinsen (projektejer)

KONTAKT
Projektleder: Maria Bach Boserup
Tlf. 26 89 14 15
bos@kulturprinsen.dk

PROJEKTPERIODE
2015-2017

HJEMMESIDE
culturalchildrenofeurope.com (nedlagt)

HVEM STØTTER EUROPÆISKE KULTURBØRN?

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Kulturkontakt Nord (under Nordisk Ministerråd)

Region Midtjylland

Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn

Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner

Det er målet, at børn gennem en hverdagsfortrolighed i de yngste år med kunst og kultur vil få en velfunderet identitet og et kulturelt ståsted at tackle livets forandringer og udfordringer ud fra. Der ønskes at gentænke udviklingen af kulturbørn i Europa, som kommer til at stå stærkere og være mere livsduelige både som aktive medborgere, som professionsudøvere og som publikum i såvel den nære fremtid som på sigt. Ad den vej bliver den opvoksende generation en del af et kvalitativt løft af kulturområdet specifikt og i det demokratiske samfund generelt.

Projektet Europæiske Kulturbørn (EK) vil sammen med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere give 0-8 årige børn de bedste muligheder for i dagligdagen at møde kunst og gentænke arbejdet med kulturelle udtryk.

EK skaber med udgangspunkt i høj kunstnerisk kvalitet nye kulturelle veje, nye møder, refleksion og gensidig inspiration på tværs af Danmark (DK), Norden og Europa. EK gentænker, igangsætter, gennemfører, videreudvikler og udveksler såvel kunstfaglige som tværæstetiske samarbejder.

Du kan læse mere om Europæiske Kulturbørn, ved at udfolde punkterne herunder:

Projektet Europæiske Kulturbørn (EK) vil sammen med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere give 0-8 årige børn de bedste muligheder for i dagligdagen at møde kunst og gentænke arbejdet med kulturelle udtryk.

EK skaber med udgangspunkt i høj kunstnerisk kvalitet nye kulturelle veje, nye møder, refleksion og gensidig inspiration på tværs af Danmark (DK), Norden og Europa. EK gentænker, igangsætter, gennemfører, videreudvikler og udveksler såvel kunstfaglige som tværæstetiske samarbejder.

FORMÅL

 • Europæiske Kulturbørn vil øge børnenes musisk-kreative, sociale og læringsmæssige kompetencer ved at inddrage dem aktivt, undersøgende, eksperimenterende og medskabende i kulturelle aktiviteter, såvel i dagtilbud og skole såvel som i overgangen herimellem.
 • Europæiske Kulturbørn vil tilføre de voksne, som er omkring børnene i dagligdagen, nye kompetencer, fælles sprog, gensidig inspiration, fokusering på deres eget potentiale i kulturelle udtryksformer samt skabe nye vaner gennem implementering af fælles metode til, hvordan man hver især kan indgå i videndeling og tværgående refleksionsprocesser.
 • Europæiske Kulturbørn vil tilbyde kunstnere og kulturformidlere de samme nye kompetencer vedr. fælles metode, som lærere og pædagoger får, med henblik på at indgå i fælles og ligeværdige samarbejdsprocesser, hvor alle parter er nysgerrige og medskabende – uden at nogen mister deres egen faglighed.

METODE: AKTIONSLÆRNING

Ovenstående mål vil EK nå gennem arbejdet med en fælles metode, som alle parter vil blive uddannet og vejledt i at anvende i løbet af udviklingsprojektet. Metoden er aktionslæring og i denne proces er der fem faser:

 1. At undersøge sin egen praksis med henblik på at opdage noget, der vækker undren, og som man gerne vil udforske.
 2. At tilrettelægge forløbet med udgangspunkt i AL-modellen og udarbejde en procesplan, hvori der indgår aftaler om dokumentations- og refleksionsformer.
 3. At udføre handlinger sammen med børnene og holde fokus på det, der skal undersøges.
 4. At notere, sig hvad der sker og undersøge, hvordan de valgte aktiviteter påvirker situationen, samt dokumentere indtryk og udtryk.
 5. At videndele i refleksionsrummet med de øvrige involverede med udgangspunkt i dokumentationen og med henblik på nye aktionslæringsprocesser.

Aktionslæring er en metode, som fremmer nysgerrighed, som bevidstgør af valg af aktiviteter, der fastholder erfaringer samt åbner for dialog og videndeling både mellem fagfæller – pædagog til pædagog, lærer til lærer og kunstner til kunstner og på tværs af fagligheder. Hermed sætter EK rammer, som italesætter tavs viden, inspirerer på tværs af kulturer samt skaber fælles sprog på tværs af faglighederne. Kulturprinsen, som er projektejer, trækker bla. a. på erfaringer fra kompetenceudviklingsprojektet: ”Tusindben – nye møder i farver”, Viborg Kommune aug. 2013 L dec. 2014. https://kulturprinsen.dk/da/publikationer/tusindben

PARTNERSKABER

EK skelner mellem kernepartnere og klyngepartnere. Som kernepartnere har man en række gensidige forpligtelser, som skal være så sammenlignelige som muligt, for at både partnere og projektet opnår størst mulig kvalitet og udbytte. Som klyngepartner har man større mulighed for selv at sætte dagsordenen, at vælge til og fra indenfor rammerne af EK, alt efter hvad der passer til den dagligdag, man hver især har. EK er såvel et top-down som bottom-up projekt, der udvikler og rammesætter fælles metoder, men lader det være op til de enkelte partnere, hvor længe, hvor meget og indenfor hvilke kunstneriske udtryksformer (musik, dans, teater, film, billedkunst, fortælling og digitale medier), der arbejdes. Man kan således deltage i EK med de forskellige forudsætninger, som EK naturligt vil møde rundt omkring i DK, Norden og Europa.

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Omdrejningspunktet for EK bliver to kernekommuner i Region Midt i DK: Silkeborg og Viborg. Disse kommuner er valgt pga. deres mangeårige erfaring i arbejdet med børn, kunst og kultur for de yngste. Som klyngepartnere i regionen har følgende kommuner sagt ja til at deltage: Skive, Ikast-Brande og Hedensted kommuner. I disse kommuner vil EK etablere lokale arbejdsgrupper med deltagelse fra såvel praksisniveau (lærere og pædagoger fra 2-3 børnehaver og 1 skole) som fra forvaltningsniveau (konsulenter fra skole, dagtilbud og kultur). På nordisk plan er der aftalt kernepartnerskaber med Bergen i Norge, Umeå i Sverige, Reykjavik på Island samt Riga i Letland. EK arbejder i øjeblikket på at tilknytte et antal kernepartnere i det øvrige Europa f.eks. fra Holland, Belgien, Tyskland, Polen, Italien og Frankrig. Alle udenlandske kernepartnere skal hver især tilknytte et antal klyngepartnere, som parterne i nogen grad selv får ansvaret for at servicere indenfor de fælles rammer i EK.

AKTIVITETER OG TIDSPLAN

2015:

 • DK: Projektet udvikles og forankres i 2 kerne- og 5 klyngekommuner med udvalgte skoler, kultur- og dagtilbudsinstitutioner.
 • Norden & Baltikum: Projektet udvikles og forankres med 4 deltagende nordisk/baltiske kernepartnere:

Praksis/planlægning:

 • Kick-off seminar i DK med aktionslæring for partnere 19.-20.11.2015.
 • Design af indsats sammen med de enkelte børnehaver/skoler.
 • Udvælgelse og ansættelse af lokale kunstnere/kulturformidlere
 • Opstart af aktiviteter
 • Udvekslingsbesøg og jobswop
 • Europa: Projektet udvikles og forankres med europæiske deltagende kernepartnere: Deres kommune og udvalgte skoler, kultur- og dagtilbudsinstitutioner.

2016-17: Aktiviteter og jobswop mellem DK, Norden/Baltikum og lande i Europa.

UDVEKSLING OG JOBSWOP

EK arbejder på samme tid med udsyn – hvordan gør man andre steder? og indsigt – hvordan kan inspiration udefra påvirke mig til at blive bedre i min dagligdag? Disse spørgsmål søges bl.a. besvaret gennem udvekslingsbesøg og jobswop: som pædagog, lærer eller kunstner får man mulighed for fx gennem to uger at bytte job med en tilsvarende funktion hos en EK partner i nabobyen eller i et andet land. EK giver de voksne hverdags erfaringer med fra andre kulturer, man får mulighed for at opleve sig selv som en værdifuld del af et såvel lokalt som globalt fællesskab med de yngste børn, kunst og kultur i centrum. EK etablerer netværksgrupper lokalt, regionalt og landene imellem til gensidig inspiration, videndeling, erfaringsudveksling og relations opbygning. Gennem fælles metodiske tilgange skaber EK fælles kulturforståelse på tværs af såvel kommunegrænser som landegrænser. Der afholdes to internationale konferencer i 2016 og 2017, hvor metoder og resultater fremlægges. Der formidles tillige løbende lokalt, regionalt og nationalt gennem seminarer bl.a. målrettet de involverede professioner, gennem presse og gennem Kulturprinsens publikationer.

ET EKSEMPEL PÅ EK I HVERDAGEN

Fra tre daginstitutioner og en skole i samme lokalområde deltager alle pædagoger, alle indskolingslærerne og tilknyttede kunstnere sammen med den lokale arbejdsgruppe i en Kick-off dag med f. eks. tre timers introduktion til aktionslæring ved de tilknyttede fra VIA UC og SDU. Der aftales start på 4 forløb med 2 billedkunstnere og 2 dansere på hver tilknyttet lokalitet. Der forberedes refleksionsforløb grupperne imellem, projektets sparring af refleksionsforløbene aftales, ligesom man aftaler, hvordan logbøger skal føres, og hvornår forskeren kommer på besøg og deltager i aktions- og refleksionsforløb. Årets gang planlægges med udvekslingsbesøg i andre EK partneres forløb og planer for jobswop for det kommende år fastlægges. Alle inviteres til at deltage på den fælles digitale EK platform, og gives redskaber til at dele, upload og videreformidle erfaringer mellem EK partnere såvel lokalt som internationalt.

SUCCESKRITERIER

Ved EK’s afslutning i 2018 forventes konkret:

 • Et eksisterende netværk på anslået ca. 750 pædagoger, lærere, kunstnere/kulturformidlere og forskere på europæisk plan, der har arbejdet med EK.
  • Heraf:
   – Anslået ca. 500 alene fra DK, Norge, Sverige, Island og Letland, der har arbejdet aktivt med EK som kerne- og klyngepartnere.
   – Anslået ca. 250 som kerne- og klyngepartnere fra andre europæiske lande.
 • Dokumenteret kendskab til hvorledes EK har bidraget til udvikling af europæiske børns kreative, sociale og læringsmæssige kompetencer.
 • Dokumenteret kendskab til hvorledes EK har bidraget til udvikling af professions- og samarbejdskompetencer blandet de involverede landes professioner omkring de 0-8 årige.
 • Dokumenteret afsæt i ændret praksis i hovedparten af de involverede danske kommuners børnekulturpraksis for målgruppen 0-8 årige på baggrund af EK.

Charter for Europæiske Kulturbørn:

Her kan du læse det Europæiske Kulturbørns charter, der beskriver de overordnede visioner for samarbejdet i projektet og de praktiske mål, der gør charter operationel.

Læs charteret her (PDF)

Europæiske Kulturbørn vil arbejde med en fælles metode, som alle parter vil blive uddannet og vejledt i at anvende i løbet af udviklingsprojektet. Metoden er aktionslæring og i denne proces er der fem faser.

Læs mere om metoden her og download præsentation af aktionslæring: Præsentation: Aktionslæring (PDF)

Aktionslæring er en metode, som fremmer nysgerrighed, som bevidstgør af valg af aktiviteter, der fastholder erfaringer samt åbner for dialog og videndeling både mellem fagfæller – pædagog til pædagog, lærer til lærer og kunstner til kunstner og på tværs af fagligheder. Hermed sætter EK rammer, som italesætter tavs viden, inspirerer på tværs af kulturer samt skaber fælles sprog på tværs af faglighederne. Kulturprinsen, som er projektejer, trækker bla. a. på erfaringer fra kompetenceudviklingsprojektet: ”Tusindben – nye møder i farver”, Viborg Kommune aug. 2013 – dec. 2014. https://kulturprinsen.dk/da/publikationer/tusindben

En pædagog udtaler: ”Når man har været alene på kursus, er det svært at give videre, når man kommer tilbage. I vores forløb med kunstnerne har det været hele børnehaven, som har været involveret. Alt og alle har været sat i spil.”

Gennem fælles seminardage uddannes alle deltagende pædagoger, lærere, kunstnere og alle partnere i EK til at arbejde med aktionslæring som fælles metode. Med udgangspunkt i den samme overordnede metode, bliver det enkelt og meningsfuldt, at EK arbejder i mange geografier.

Jobswop betragtes som en gensidig udveksling af 1-2 deltagere mellem 2 institutioner/kommuner. Der kan være samtidighed i den gensidige udveksling, men det behøver der ikke at være. Jobswop kan etableres eks. i form af en EK ’venskabsbyaftale’. Varighed: Minimum 3 dage.

Jobshadowing betragtes som et kortere, ensidigt besøg i anden institution, der ikke er forpligtende ift. genbesøg – dog kan genbesøg naturligvis aftales, hvis det ønskes af begge parter. Varighed: Minimum 3 dage.

Delegationsbesøg betragtes som en mindre delegation af deltagere (som minimum ledelse + pæd./lærere), der besøger en anden institution af kortere varighed.

Procedure

Når man ønsker at jobswoppe/shadowe/delegationsbesøge, er man altid velkommen til på egen hånd at finde en potentiel udvekslingspartner – eks. en venskabskommune. Efter accept fra Kulturprinsen booker man selv og kan få refunderet afholdte udgifter ved fremsendelse af dokumentation.

 1. Etablering af venskabskommune. Udveksling med før, under og efter forløb.
 2. Særligt fokus på barneperspektiv: At børn mødes og udveksler digitalt. Evt. med iPad værktøj.
  Eller fokus på voksenperspektiv: Digital udveksling (eks. relateret AL mv.), mellem lærere + pædagoger.
 3. Delegationsbesøg: Eks. 2+2 besøger (evt. fra forsk. lokale institution) institutioner m. 3 overnatninger.

Styregruppe

 • Ulla Voss Gjesing, Centerchef, Kulturprinsen, Viborg
 • Maria Bach Boserup, Projektleder, Kulturprinsen, Viborg
 • Mie Storgaard, Pædagogisk udviklingskonsulent
, Viborg Kommune
 • Ghita Warrer, Kulturkonsulent, Silkeborg Kommune
 • Inge Helboe Kruehoffer, Skolekonsulent, Silkeborg Kommune
 • Ragnhild Melbye, Projektkoordinator, Silkeborg Kommune
 • Anette Boye Koch, Docent i dagtilbudspædagogik, VIA UC Pædagoguddannelsen, Aarhus
 • Herdis Toft, Lektor, SDU

Kernepartnere

Danmark

Viborg Kommune

 • Mie Storgaard, pædagogisk udviklingskonsulent
 • Heidi Therkildsen, konsulent B&U
 • Bodil H. Lund, daginstitutionsleder, Dalens daginstitutioner
 • Charlotte Torpdahl Laursen, souschef, Dalens daginstitutioner
 • Birthe Nielsen, daginstitutionsleder, Teglgården
 • Ida Jensen, skoleleder, Søndre Skole
 • Benny Sørensen, SFO-leder, Søndre Skole
 • Lene Rikke Bresson, leder af Viborg Kulturskole

Silkeborg Kommune

 • Ragnhild Melbye, projektkoordinator
 • Rikke Charlotte Svenningsen, daginstitutionsleder, Blæksprutten
 • Margit Ørnfeldt Nørgård, souschef, Blæksprutten
 • Girsti Holm Nielsen, institutionsleder, Alderslyst
 • Helle Nielsen, daglig leder, Børnegården
 • Per Kristjansen, daglig leder, Børnehuset
 • Ib Jørgensen, SFO-leder, Sølystskolen
 • Claes Søndergaard Pedersen, skoleleder, Sølystskolen

Klyngepartnere

DANMARK

 • Ikast-Brande
 • Hedensted
 • Silkeborg
 • Skive
 • Viborg

SVERIGE

 • Örnsköldsvik

NORGE

 • Bergen

ISLAND

 • Reykjavik

LETLAND

 • Riga

 

Artikler og omtale af Europæiske Kulturbørn fra de nordiske og baltiske lande